Výzva na predkladanie ponúk – Interaktívny edukačný model

Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: „Interaktívny edukačný model banských štôlní, chodieb, banských strojov a remesiel, ktoré boli súčasťou historického ťažiarskeho komplexu Zelená Voda Ľubietová“

Druh zákazky: stavebné práce

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 04.02.2022 do 14.00

Opis predmetu zákazky:  realizácia stavebných prác súvisiacich s realizáciu diela „Interaktívny edukačný model banských štôlní, chodieb, banských strojov a remesiel, ktoré boli súčasťou historického ťažiarskeho komplexu Zelená Voda Ľubietová“ v rozsahu výkaz výmer zadanie a spôsobom podľa priložených súťažných podkladov vrátane opisu drobnej stavby. Na parcele sa vybuduje drobná stavba „Interaktívny edukačný model banských štôlní, chodieb, banských strojov a remesiel, ktoré boli súčasťou historického ťažiarskeho komplexu Zelená Voda Ľubietová“, ktorá bude pripomínať ťažobnú vežu a bude vyrobená z ocele a bude umiestnená na betónových pätkách. Spodné poschodie od cesty – miestnej komunikácie bude komletne zasypané materiálom z haldy, aby zapadlo do prostredia a pod zásypom budú urobené dve imitácie banskej štôlne v dĺžke 3 metre. Jedna bude slúžiť ako nástup na šmykľavku, ktorá bude zakúpená ako hotový produkt zodpovedajúci normám, zo sklolaminátu. Druhá štôlňa bude slúžiť ako „pokladnica“, kde budú uložené minerály z tejto banskej oblasti. Vrchná časť drobnej stavby bude prístupná z účelovej lesnej komunikácie vedúcej na haldové pole Zelená voda. Vrchnú časť bude tvoriť kovová skriňa. Ktorá sa bude dať otvoriť a vo vnútri bude umiestnený edukačný model banských štôlní, chodieb, banských strojov a remesiel. Otvorené dvere skrine budú slúžiť ako oddelenie ruchu z dolnej časti a budú na nich umiestnené edukačné pomôcky. V hornej časti bude umiestnená jednoduchá kladka, ktorá sa bude obsluhovať zo spodnej časti drobnej stavby.  

Dokumenty a detaily k verejnému obstarávaniu:

Uverejnené: 11.01.2022